เงื่อนไขในการขึ้นตำแหน่งของบริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

01. บาลานซ์ทีม (Balance Team)

ผู้จำหน่ายอิสระสามารถสร้างทีมขาย ในการขึ้นตำแหน่งได้ดังนี้
1. ผู้จำหน่ายอิสระระดับทองจะต้องพัฒนาและสร้างทีมขายเพื่อให้มีผู้จำหน่ายอิสระระดับทองในทีมที่ 1 ครบ 600 หน่วย และทีมที่ 2 ครบ 600 หน่วย เช่นกัน ( 1 หน่วยของผู้จำหน่ายอิสระระดับทองเท่ากับ 3,825 PV ในแผน Balance team) ทางบริษัทฯจะแต่งตั้งผู้จำหน่ายอิสระท่านนั้นให้ดำรงตำแหน่ง “Manager Distributor” โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
   - รับค่าบริหารรายเดือน โดยคิดจากยอดขาย 4.5% ของ PV รวมในแต่ละเดือน(รายได้เฉลี่ย) และนำมาคำนวณโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
      1.1 คำนวณโดยตำแหน่ง 50% ของรายได้เฉลี่ย(ยอดขาย 4.5% ของ PV รวมในแต่ละเดือน) นำมาเฉลี่ยให้กับผู้ขึ้นตำแหน่งทั้งหมดในอัตราส่วน(1 point) เท่าๆ กัน
    1.2 คำนวณโดยผลงาน 50% ของรายได้เฉลี่ย(ยอดขาย 4.5% ของ PV รวมในแต่ละเดือน) โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะได้รับการคำนวณจะต้องมีผลงานในตำแหน่งตามที่กำหนด(ตามเงื่อนไขของมติที่ประชุมสโมสร MDP) นำมาเฉลี่ยให้กับผู้ขึ้นตำแหน่งที่มีผลงานในตำแหน่งตามที่กำหนดทั้งหมดในอัตราส่วน(1 point) เท่าๆ กัน
   - ได้รับการเชิดชูเกียรติ รับมอบเข็มเกียรติยศจากบริษัทฯ
2. . เมื่อมียอดขายสะสมรวมภายในทีมงานของผู้จำหน่ายอิสระในทีมที่ 1 ครบ 1,800 หน่วย และทีมที่ 2 ครบ 1,800 หน่วย เช่นกัน ทางบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้จำหน่ายอิสระท่านนั้นให้ดำรงตำแหน่ง “Director Distributor” โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
   - รับค่าบริหารรายเดือน โดยคิดจากยอดขาย 4.5% ของ PV รวมในแต่ละเดือน(รายได้เฉลี่ย) และนำมาคำนวณโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
      2.1 คำนวณโดยตำแหน่ง 50% ของรายได้เฉลี่ย(ยอดขาย 4.5% ของ PV รวมในแต่ละเดือน) นำมาเฉลี่ยให้กับผู้ขึ้นตำแหน่งทั้งหมดในอัตราส่วน(3 points) เท่าๆ กัน
    2.2 คำนวณโดยผลงาน 50% ของรายได้เฉลี่ย(ยอดขาย 4.5% ของ PV รวมในแต่ละเดือน) โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะได้รับการคำนวณจะต้องมีผลงานในตำแหน่งตามที่กำหนด(ตามเงื่อนไขของมติที่ประชุมสโมสร MDP) นำมาเฉลี่ยให้กับผู้ขึ้นตำแหน่งที่มีผลงานในตำแหน่งตามที่กำหนดทั้งหมดในอัตราส่วน(3 points) เท่าๆ กัน
   - ได้รับการเชิดชูเกียรติ รับมอบเข็มเกียรติยศจากบริษัทฯ
3. เมื่อมียอดขายสะสมรวมภายในทีมงานของผู้จำหน่ายอิสระในทีมที่ 1 ครบ 4,200 หน่วย และทีมที่ 2 ครบ 4,200 หน่วย เช่นกัน ทางบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้จำหน่ายอิสระท่านนั้นให้ดำรงตำแหน่ง “President Distributor” โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
   - รับค่าบริหารรายเดือน โดยคิดจากยอดขาย 4.5% ของ PV รวมในแต่ละเดือน(รายได้เฉลี่ย) และนำมาคำนวณโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
      3.1 คำนวณโดยตำแหน่ง 50% ของรายได้เฉลี่ย(ยอดขาย 4.5% ของ PV รวมในแต่ละเดือน) นำมาเฉลี่ยให้กับผู้ขึ้นตำแหน่งทั้งหมดในอัตราส่วน(7 points) เท่าๆ กัน
    3.2 คำนวณโดยผลงาน 50% ของรายได้เฉลี่ย(ยอดขาย 4.5% ของ PV รวมในแต่ละเดือน) โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะได้รับการคำนวณจะต้องมีผลงานในตำแหน่งตามที่กำหนด(ตามเงื่อนไขของมติที่ประชุมสโมสร MDP) นำมาเฉลี่ยให้กับผู้ขึ้นตำแหน่งที่มีผลงานในตำแหน่งตามที่กำหนดทั้งหมดในอัตราส่วน(7 points) เท่าๆ กัน
   - ได้รับการเชิดชูเกียรติ รับมอบเข็มเกียรติยศจากบริษัทฯ

หมายเหตุ ทุกตำแหน่งได้รับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท นับจากวันขึ้นตำแหน่งเป็นระยะเวลา 1 ปี จากแผนดังกล่าว สิทธิประโยชน์ใดๆ ในการเป็นผู้จำหน่ายอิสระของบริษัทฯ นั้นจะสามารถตกทอดสู่ผู้รับผลประโยชน์ในกรณีดัง ต่อไปนี้
   - ผู้จำหน่ายอิสระเสียชีวิต
   - ผู้จำหน่ายอิสระไร้ซึ่งความสามารถในการดำรงธุรกิจ
02. ทวินเน็ตเวิร์ค (Twin Network)

คำนวณจากยอดขายในแต่ละทีมที่มียอดซื้อ หรือขายสะสมคิดเป็นหน่วย โดย 1 หน่วย เท่ากับ 4,200 pv ในแต่ละทีม ทั้งนี้ผู้จำหน่ายอิสระสามารถสร้างทีมขายได้ 2 ทีม โดยการนำทีมที่ 1 มาต่อใต้องค์กรได้เพียง 2 ทีมเท่านั้น (ไม่สามารถต่อทีมขายใดๆ ได้มากกว่า 2 ทีม) จึงสามารถขึ้นตำแหน่งได้ดังนี้
1. ผู้จำหน่ายอิสระสามารถสะสมยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในทีม ที่ 1 ครบ 600 หน่วย และทีมที่ 2 ครบ 600 หน่วย เช่นกัน ทางบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้จำหน่ายอิสระทานนั้นให้ดำรงตำแหน่ง “Manager Distributor” โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ คือ
   - ค่าบริหารรายไตรมาส ( 3 เดือน) โดยคิดจากยอดขาย 10% ของ PV รวมในแต่ไตรมาส (รายได้เฉลี่ย) และนำมาเฉลี่ยให้กับผู้ขึ้นตำแหน่งทั้งหมดในอัตราส่วน (1 point) เท่าๆ กัน
   - รับโบนัสประจำปี โดยคิดจากยอดขาย 6% ของ PV รวมในแต่ละปี (รายได้เฉลี่ย) และนำมาเฉลี่ยให้กับผู้ขึ้นตำแหน่งทั้งหมดในอัตราส่วน (1 point) เท่าๆ กัน
   - ได้รับการเชิดชูเกียรติ รับมอบเข็มเกียรติยศจากบริษัทฯ (1 point)
2. ผู้จำหน่ายอิสระสามารถสะสมยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในทีมที่ 1 ครบ 1,800 หน่วย และทีมที่ 2 ครบ 1,800 หน่วย เช่นกัน ทาง บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้จำหน่ายอิสระท่านนั้นให้ดำรงตำแหน่ง “Director distributor” โดยได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้คือ
   - ค่าบริหารรายไตรมาส ( 3 เดือน) โดยคิดจากยอดขาย 10% ของ PV รวมในแต่ไตรมาส (รายได้เฉลี่ย) และนำมาเฉลี่ยให้กับผู้ขึ้นตำแหน่งทั้งหมดในอัตราส่วน (3 points) เท่าๆ กัน
   - รับโบนัสประจำปี โดยคิดจากยอดขาย 6% ของ PV รวมในแต่ละปี (รายได้เฉลี่ย) และนำมาเฉลี่ยให้กับผู้ขึ้นตำแหน่งทั้งหมดในอัตราส่วน (3 points) เท่าๆ กัน
   - ได้รับการเชิดชูเกียรติ รับมอบเข็มเกียรติยศจากบริษัทฯ (3 points)
3. ผู้จำหน่ายอิสระสามารถสะสมยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในทีมที่ 1 ครบ 4,200 หน่วย และทีมที่ 2 ครบ 4,200 หน่วย เช่นกัน ทาง บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้จำหน่ายอิสระท่านนั้นให้ดำรงตำแหน่ง “President distributor” โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้คือ
   - ค่าบริหารรายไตรมาส ( 3 เดือน) โดยคิดจากยอดขาย 10% ของ PV รวมในแต่ไตรมาส (รายได้เฉลี่ย) และนำมาเฉลี่ยให้กับผู้ขึ้นตำแหน่งทั้งหมดในอัตราส่วน (7 points) เท่าๆ กัน
   - รับโบนัสประจำปี โดยคิดจากยอดขาย 6% ของ PV รวมในแต่ละปี (รายได้เฉลี่ย) และนำมาเฉลี่ยให้กับผู้ขึ้นตำแหน่งทั้งหมดในอัตราส่วน (7 points) เท่าๆ กัน
   - ได้รับการเชิดชูเกียรติ รับมอบเข็มเกียรติยศจากบริษัทฯ (7 points)

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งได้รับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท นับจากวันขึ้นตำแหน่งเป็นระยะเวลา 1 ปี