การจ่ายผลตอบแทนของผู้จำหน่ายอิสระของ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

01. ผู้จำหน่ายอิสระ (Distributor) เมื่อลูกค้าได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่ค้าที่ได้ทำข้อตกลงกับบริษัทฯ ไว้และต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ โดยผ่านผู้จำหน่ายอิสระ (Distributor) ที่แนะนำ และหากลูกค้าสนใจสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระจะต้องชำระค่าสมัคร 450 บาท เพียงครั้งเดียว โดยท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
   1. ชุดคู่มือดำเนินธุรกิจ
   2. สินค้าทดลองใช้
   3. ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาผู้จำหน่ายอิสระ
   4. กำไรจากการขายปลีกตามราคาที่บริษัทฯ กำหนด
   5. มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ในแผน Twin Network หากบริโภคซ้ำ หรือขายผลิตภัณฑ์ เพื่อสะสม pv ครบ 425 pv
   6. ผู้บริโภค หรือขายผลิตภัณฑ์เพื่อสะสม pv จนครบ 3,825 pv นับจากวันที่สมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระจะได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทฯ ให้เป็น ผู้จำหน่ายอิสระ ระดับทอง (Gold distribustor)

หากผู้จำหน่ายอิสระไม่สามารถสะสมยอดซื้อผลิตภัณฑ์จนครบ 3,825 pv ผู้จำหน่ายอิสระจะไม่สามารถรับผลตอบแทนในคุณสมบัติ ของผู้จำหน่ายอิสระระดับทอง แต่จะได้รับผลตอบแทนในฐานะของผู้จำหน่ายอิสระเท่านั้น (ผลประโยชน์จากแผน Twin Network เท่านั้น)
02. การจ่ายผลตอบแทนแผน Balance Team

เมื่อผู้จำหน่ายอิสระได้บริโภคหรือขายผลิตภัณฑ์แบบสะสม และมีคุณสมบัติเป็นผู้จำหน่ายอิสระ ระดับทองแล้วนั้นจะได้รับ ผลตอบแทนจากการสร้างทีมแบบ Balance team ด้วย ซึ่งจะได้รับ ผลตอบแทนจากการสร้างทีมของตนเองดังนี้

เมื่อผู้จำหน่ายอิสระระดับทองได้แนะนำให้มีการซื้อผลิตภัณฑ์ และได้สะสมจนกระทั่งมีคุณสมบัติเป็นผู้จำหน่ายอิสระ ระดับทอง เช่นกัน และมียอด pv สะสมในทีมที่ 1 ยอด 3,400 pv และทีมที่ 2 อีก 3,400 pv ซึ่งทั้งสองทีมจะต้องมีการวางผังองค์กรต่อใต้องค์กร 3,825 pv ของยอดที่เกิดขึ้นจากการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นใน 425 pv แรก บริษัทฯ จะนำไปคำนวณจากผลตอบแทนให้กับผู้จำหน่ายอิสระในแผนแบบ Twin Network และเมื่อใดก็ตาม เมื่อมียอดซื้อสะสม pv ในองค์กรฝั่งซ้าย และฝั่งขวาทางบริษัทฯ จะนำยอด pv จากยอดซื้อสะสมฝั่งละ 3,400 pv มาคำนวณการจ่ายผลตอบแทน โดยยอดซื้อสะสมทุก 3,400 pv ในแต่ละฝั่งที่เกิดขึ้นจะถือเป็น 1 หน่วยการขายจากสร้างทีมบริษัทฯ จึงให้ผลตอบแทนจากการสร้างทีมขายดังกล่าว 1,000 บาท (ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายด้านภาษีเงินได้) ซึ่งจะนำมาประมวลผลจากยอดซื้อและขายของสมาชิกภายใต้องค์กรของท่านทุกวัน และจะจ่ายให้ภายใน 7 วัน ซึ่งจากเงื่อนไขดังกล่าวนี้ทางบริษัทฯ อนุญาตให้ท่านมีรหัสในการดำเนินธุรกิจได้ 1 รหัสเท่านั้น แต่สามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของท่านได้ไม่เกิน 15 หน่วย

อนึ่ง 1 หน่วยของการสร้างการขายแบบสมดุล หมายถึงการที่ ผู้จำหน่ายอิสระ ระดับทองได้สร้างทีมขายใหม่เพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งโดยทุกครั้งที่องค์กรทั้งสองฝั่งมียอดคะแนน Balance Team ของแต่ละ ผู้จำหน่ายอิสระ ระดับทองครบ 3,400 pv (สำหรับคะแนนแบบ Balance Team) แล้วนำมารวมกับอีกฝั่งหนึ่งให้ครบเป็น 6,800 pv จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างทีมแบบ Balance Team หรือการสร้างทีมขาย 2 ทีม แบบสมดุลเมื่อผู้จำหน่ายอิสระได้รับผลตอบแทนจากทีมขายภายใต้องค์กรในแต่ละเดือนเกิน 2,000 บาท ทางบริษัทฯ จะดำเนินการหักผลตอบแทนส่งที่เกิน 2,000 บาท ไว้เป็นจำนวนเงิน 650 บาท (ผลตอบแทนตั้งแต่ 2,001-2,650 บาท) เพื่อนำไปใช้ในการรักษาสิทธิ์การรับผลตอบแทนจากแผน Twin Network ด้วย

นอกจากนี้ ทุกครั้งที่ผู้จำหน่ายอิสระไม่สามารถบริโภคหรือขายผลิตภัณฑ์ให้ครบ 3,825 pv ทางบริษัทฯ จะนำยอดซื้อผลิตภัณฑ์สะสมของผู้จำหน่ายอิสระ 425 pv แรกไปคำนวณผลตอบแทนให้ในแผน Twin Network และยอดซื้อในส่วนที่เกินจาก 425 pv ยังสามารถนำไปรวมกับยอดซื้อส่วนเกินของผู้จำหน่ายอิสระที่อยู่ในทีมเดียวกัน (ทีมฝั่งซ้ายหรือทีมฝั่งขวา) ให้ครบ 3,400 pv ก็จะถือเป็น 1 หน่วยของการสร้างทีมขายแบบสมดุลเช่นเดียวกัน

อนึ่ง การจ่ายผลตอบแทนในแผน Balance Team นั้น จะมีสัดส่วนในกานจ่ายผลตอบแทนไม่เกิน 70% ของยอดขาย หากครั้งใดสัดส่วนในการจ่ายผลตอบแทนเกินกว่า 70% ทางบริษัทฯ จะคิดผลตอบแทนให้เพียง 70% โดยจะนำยอดจ่ายผลตอบแทนรวมที่ไม่เกิน 70% นั้น มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อจ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกแทน

03. การจ่ายผลตอบแทนแผน Twin Network

เมื่อผู้จำหน่ายอิสระได้แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า และลูกค้าสนใจสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระ จะเรียกผู้จำหน่ายอิสระที่ถูกแนะนำว่า Downline เมื่อผู้จำหน่ายอิสระที่ถูกแนะนำมีการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคเองหรือขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าจนกระทั่งมียอดสะสมครบ 425 pv บริษัทจะคำนวณผลตอบแทนในแผน Twin Network ให้ผู้แนะนำลงไปทั้งหมด 30 ชั้น โดยยอดขาย 425 pv แรกถูกนำมาคำนวณให้กับผู้แนะนำตามตารางที่ 1 และยอดขายส่วนที่เกินจาก 425 pv จะนำไปคำนวณผลตอบแทนให้เช่นกัน ดังตารางที่ 2 ซึ่งบริษัทจะคำนวณผลตอบแทนทุกสิ้นเดือน และจ่ายในเดือนถัดไป

นอกจากนี้ หากผู้จำหน่ายอิสระมียอดขายผลิตภัณฑ์สะสมเกิน 425 pv ทุกครั้งที่มียอด pv ส่วนเกินเกิดขึ้น ส่วนเกินนั้นจะถูกนำไปคำนวณการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้จำน่ายอิสระที่แนะนำในแผนแบบ Balance Team ต่อไป

อนึ่งการรับผลตอบแทนจากแผน Twin Network นั้นจะได้รับก็ต่อเมื่อผู้จำน่ายอิสระเองจะต้องมียอดซื้อสะสมในเดือนนั้นๆ ตั้งแต่ 425 pv ขึ้นไป ซึ่งหากมียอดสะสมไม่ครบจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับผลตอบแทนจากแผน Twin Network นี้ กล่าวคือ หากมีการซื้อผลิตภัณฑ์แบบสะสมในเดือนนั้น และมียอด pv น้อยกว่า 425 pv จะถือว่าผู้จำหน่ายอิสระท่านนั้นจะไม่ถูกนับชั้นใดชั้นหนึ่งขององค์กร และชั้นถัดไปจะถูกเลื่อนขึ้นมานับแทน (roll up) ส่วนยอด pv ที่น้อยกว่า 425 pv นั้นจะมีการนับการจ่ายผลตอบแทนให้โดยจะนำยอด pv ที่น้อยกว่า 425 pv มารวมกับยอด pv ที่อยู่ในชั้นถัดไป แล้วคำนวณผลตอบแทนให้ต่อไป