Update 17/10/2018 ติชม  พิมพ์
ข้าวสินเหล็ก สุภัค ชัชวาลย์
8857200309691 104199 กลุ่ม บริโภคและสินค้าของใช้ประจำวัน หมวด อาหารกึ่งสำเร็จรูป และ เครื่องปรุงรส 17-2-00158-2-0002

5.00 PV
0.00CV
0.00RV
0.00SV
95.00Member Price
100.00Price

-สำหรับรับประทาน

-ซาวน้ำ 2 ครั้ง เพื่อรักษาคุณภาพ ข้าว

-รินน้ำออกให้หมด

-หุงในอัตราส่วน ข้าว 1 ส่วน ต่อน้ำ 2 ส่วน