Update 02/09/2019 ติชม  พิมพ์
เจ แอนด์ ซี พลัสทู
8854548012016 108194 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร หมวด ปุ๋ย 2024/2560

425.00 PV
0.00CV
0.00RV
0.00SV
1,350.00Member Price
1,550.00Price

-ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มอัตราการติดดอกเป็นผล ป้องกันผลแตก ช่วยให้ขั้วเหนียว

-ป้องกันการขาดธาตุอาหารรอง เพิ่มอายุของพืชให้ยาวขึ้น

-ช่วยในการสร้างพลังงาน และดูดซึมสารอาหารต่างๆ

-เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง

-การใช้รวมกับสารเคมีทางการเกษตร เติมน้ำให้เต็มภาชนะแล้วเติมสารเคมีที่ต้องการทีละตัว คนให้เข้ากันก่อนเติมสารเคมีตัวถัดไป