วิสัยทัศน์

บริษัทของไทยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมขายตรงเพื่อตอบสนองความสำเร็จของผู้ร่วมธุรกิจ และสร้างโอกาสทางอาชีพสู่สังคมด้วยนวัตกรรมทางการตลาดแนวใหม่ในระดับสากล

พันธกิจ

1.บริษัทจะรักษามาตรฐานการประกอบธุรกิจ เพื่อยกระดับอาชีพขายตรงให้เป็นวิชาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรมที่สอดคล้องกับกฎหมาย

2.สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและคุณค่าทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างและรักษาพันธมิตร เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันให้ตอบสนองความพึงพอใจ

  และสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ร่วมธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

3.ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพผ่านศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

1.มุ่งมั่นจะเป็นบริษัท MLM ชั้นนำ ที่มีการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นสากล

2.สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และคัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสนองตอบต่อทุกความต้องการ

3.บริษัทต้องมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการส่งมอบสินค้า และการบริการที่ดีสู่ความพึงพอใจสูงสุดของสมาชิก

4.บริษัทจะสร้างเครื่องมือทางการตลาดที่จะให้ทุกรายจ่ายเป็นรายรับของท่าน

ค่านิยม

C:comprehension ความเข้าใจธุรกิจในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีธุรกิจ และความรู้ถึงความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

O:opportunity การสร้างสรรค์โอกาสในการพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยุ่ที่ดีขึ้นของบรรดาสมาชิก และลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

I:integrity การยึดถือหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

N:novelty การพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ บริการตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมให้ดีที่สุด