1 กรอกรายละเอียดและยื่นใบสมัคร ณ จุดรับสมัครทั่วประเทศ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี (รับผลการตอบแทนตามแผนการตลาด)
 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หากผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 15-19 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม)
 • กรณีจดในนามบริษัทจะต้องมีเอกสารหนังสือรับรองแนบมากับใบสมัคร
 • หาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ JC SHOP ทั่วประเทศ
2 ชำระค่าสมัครสมาชิก 450 บาท ท่านจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์
 • ชุดคู่มือดำเนินธุรกิจ (Bussiness Manual)
 • รับฟรี ผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ (ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิงขวดเล็ก 1 ขวด)
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาผู้จำหน่ายอิสระ
 • กำไรจากการขายปลีกตามราคาที่บริษัทฯกำหนด
 • มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ในแผน Twin network (หากมีการบริโภคซ้ำหรือขายผลิตภัณฑ์ เพื่อสะสมคะแนน PV ครบ 425 PV)
 • สะสมคะแนน PV ครบ 3,825 PV จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายอิสระระดับทอง (Gold distributor)
 • หากผู้จำหน่ายอิสระไม่สามารถสะสมยอดซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 3,825 PV ผู้จำหน่ายจะไม่สามารถรับผลตอบแทนในคุณสมบัติของผู้จำหน่ายอิสระในระดับทอง