กฏจรรยาบรรณของบริษัท

หากผู้จำหน่ายอิสระท่านใดทำการละเมิดระเบียบ ปฏิบัติหรือกระทำผิดกฎจรรยาบรรณ บริษัทฯมีสิทธิจะพิจารณาดำเนินการ ลงโทษได้ตั้งแต่การตักเตือนจนถึงการยกเลิกสถานภาพจากการเป็น ผู้จำหน่ายอิสระของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องมีการบอกล่าวล่วงหน้า
หากมีข้อผิดพลาดประการใดในข้อมูลของท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ลงรายมือชื่อด้วยตนเอง พร้อมทั้งระบบชื่อผู้แนะนำ (ถ้ามี)
จะต้องแสดงบัตรประจำตัวการเป็นผู้จำหน่ายอิสระของบริษัทฯ ทุกครั้งที่ไปพบลูกค้า
ผู้จำหน่ายอิสระจะต้องไม่ โฆษณากล่าวคำอวดอ้างเกินจริง หรือกล่าวคำยืนยันที่ไม่เป็นความจริง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการทุกชนิดของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากที่ บริษัทฯ ได้ให้การรับรองไว้ และจะต้องไม่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงในลักษณะ ที่ชี้นำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ ผู้จำหน่ายอิสระจะต้องไม่ทำการเปรียบเทียบ หรือให้ร้ายบริษัทใด ธุรกิจใด หรือสินค้าใดโดยไม่ยุติธรรมไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อันจะ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของลูกค้า
ด้วยการกล่าวให้ ร้ายบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างรุนแรง ในเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการขอ งบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลใดๆแก่ลูกค้า สมาชิกท่านอื่น หรือบุคคลอื่น อัน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการทุกชนิดของบริษัทฯ ที่เป็นการโฆษณา กล่าวคำอวดอ้าง หรือคำยืนยันที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ การบริการทุกชนิดของบริษัทฯ นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้ประกาศ ซึ่งก่อ ให้เกิดความเสียหาย และมีผลกระทบต่อผู้จำหน่ายอิสระท่านอื่น หรือ บริษัทฯ แล้วแต่กรณี บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ขั้นที่ 2. ตัดค่าตอบแทน 25 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 1 เดือน (กรณีมีรายได้)
ขั้นที่ 3. ยกเลิกสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระ ห้ามเข้าบริษัทฯ และดำเนินการตามกฎหมาย
ให้ชักชวนหรือกระทำ การในลักษณะเชิญชวนโดยอ้างว่า มีการให้ผลตอบแทนที่เกินจริง โดยแนะนำสมาชิกใหม่หรือลูกค้าของ บริษัทฯ เพื่อมาทำธุรกิจในลักษณะหาคนเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย เพื่อมุ่งหวัง ผลตอบแทนเป็นหลัก ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดนโยบาย การขายตรงและกฎจรรยาบรรณ ของบริษัทฯ
มิได้อนุญาตให้ เผยแพร่ไปเผยแพร่ต่อลูกค้าหรือผู้จำหน่ายอิสระท่านอื่น เว้นแต่ได้รับ อนุญาตจากบริษัทฯ เป็นครั้งคราวไป
ซึ่งนอกเหนือจากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของ ทางบริษัทฯ ในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า และ/หรือแนะนำให้ลูกค้า หรือผู้จำหน่ายอิสระใน ทีมงานของตนซื้อผลิตภัณฑ์มากเกินความจำเป็น ในการใช้หรือบริโภค และจะต้องไม่หาประโยชน์จากความไว้วางใจที่ ลูกค้ามอบให้ และต้องให้ความเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค โดย จะต้องหยุดการเสนอขายหรือสาธิตทันทีที่ลูกค้าร้องขอ
ระยะเวลาการรับ ประกัน การบริการหลังการขาย การส่งมอบสินค้า รวมถึงสิทธิและระยะ เวลาที่บริษัทอนุญาตให้ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ หากผู้จำหน่ายอิสระซื้อ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯและต้องการคืนผลิตภัณฑ์นั้น ผู้จำหน่ายอิสระ สามารถคืนผลิตภัณฑ์ได้ในสภาพปกติต่อบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับจากวัน ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ โดยจะต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงด้วยทุกครั้ง และ บริษัทฯ จะคืนเงินให้ตามมูลค่าที่ได้หักค่าผลตอบแทนจากแผนการตลาดแล้ว ภายใน 15 วันนับจากวันคืนสินค้า
ที่เป็นการจงใจวางจำหน่าย สินค้าของ บริษัทฯ ให้แก่ผู้บริโภคซึ่งมิใช่ผู้จำหน่ายอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบการขยายงานของบริษัทฯ เป็นการขายตรงหลายชั้นซึ่งจะ ส่งเสริมการขายด้วยวิธีการแนะนำให้กับผู้มุ่งหวังเป็นหลัก การขายใน สถานที่ดังกล่าวจะเป็นการทำลายระบบที่ถูกต้องในการขยายงานและ กระทบต่อผู้จำหน่ายอิสระท่านอื่นอีกด้วย หาก บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามี ผู้จำหน่ายอิสระท่านใดการกระทำในลักษณะดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนิน การลงโทษตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ขั้นที่ 2 ตัดค่าตอบแทนตามสมควรแก่กรณี
ขั้นที่ 3 ยกเลิกสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระ และหากการกระทำของผู้จำหน่ายอิสระท่านนั้นมีผลกระทบต่อการ ขยายงานของบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายทั้งทาง แพ่งและทางอาญาตามสมควรแก่กรณี
และไม่กระทำการที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหายใดๆ ต่อระบบการค้าธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสินค้าทุก ประเภทที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยเฉพาะยาน้ำสมุนไพรตรา โหย่งเหิง ไม่ว่าผู้จำหน่ายอิสระจะจำหน่ายเองในราคาที่ต่ำกว่าบริษัทฯ กำหนด หรือให้ผู้อื่นจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นการส่งให้จำหน่ายแทน ให้ยืม หรือจำหน่ายให้ผู้อื่น หรือกระทำการในลักษณะที่ทำให้บริษัทฯเสียหาย ถือ เป็นการกระทำผิดกฎจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง บริษัทฯสามารถยกเลิก สถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว ล่วงหน้า ทั้งนี้ การที่ผู้จำหน่ายอิสระขายสินค้าตัดราคาจะลดผลกำไรที่ ผู้จำหน่ายอิสระจะได้รับอย่างเต็มที่ อีกทั้งส่งผลกระทบต่อผู้จำหน่ายอิสระ ท่านอื่นและก่อให้เกิดความสับสนต่อการดำเนินการธุรกิจอีกด้วย
ผู้จำหน่ายอิสระใหม่สามารถเลือกสมัครกับผู้จำหน่ายอิสระท่านอื่นในสายงานใดก็ได้
14.1 แบบตัวอย่างการต่อสายงาน ดังตัวอย่างผังการต่อสายงาน นาย ก. เป็นผู้จำหน่ายอิสระของ บริษัทฯ แนะนำผู้จำหน่ายอิสระใหม่ คือ นาย A. มารับฟังการบรรยายที่ บริษัทฯ หรือมีการ ประชุมสัญจร มีการลงทะเบียนพร้อมระบุผู้แนะนำโดย ชัดเจนเป็นหลักฐานตามระเบียบของบริษัทฯ นับเวลาไม่เกิน 30 วัน แต่ นาย A. ยังมิได้ตัดสินใจสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระภายใต้สายงานของ นาย ก. หากในช่วงเวลาไม่เกิน 30 วันดังกล่าวที่นาย A. ยังมิได้ตัดสินใจ สมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระกับ นาย ก. ซึ่งเป็นผู้แนะนำโดยตรง หากมีสมาชิกในสายงานอื่น คือ นาย ข. ชักชวนนาย A. ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายอิสระใหม่ไปต่อสายงานในสังกัดของตนเอง หรือ นาย ค. ในฐานะอัพไลน์ของ นาย ข. ไปชักชวน นาย A. ไปต่อสายงานให้นาย ข. แล้วแต่กรณี นาย ก. สามารถใช้สิทธิ์ขอความเป็นธรรมโดยยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป (บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาให้ผู้จำหน่ายอิสระทำการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ นาย A. สมัครเป็น ผู้จำหน่ายอิสระโดยสมบูรณ์) พร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือพยานบุคคลที่เป็นผู้จำหน่ายอิสระของบริษัทฯ ที่เชื่อถือได้ไม่น้อยกว่า 5 คน (สำหรับผู้จำหน่ายอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นพยานบุคคลให้แนบหลักฐานการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุสายงานของผู้จำหน่ายอิสระและสำเนาบัตรประชาชนประกอบเป็นหลักฐานทุกรายด้วย) บริษัทฯ จะดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนโดยพิจารณาตรวจสอบจากหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐานพยานบุคคลที่เป็นผู้จำหน่ายอิสระบริษัทฯ เมื่อปรากฏเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามีการชักชวนให้เปลี่ยนสายงานจริง บริษัทฯ จะถือว่าหน่วยของนาย A. เป็นโมฆะ บริษัทฯ จะยึดหน่วยงานของนาย A. เป็นของบริษัทฯ ทันที และบริษัทฯ จะอนุญาตให้ผู้จำหน่ายอิสระผู้แนะนำโดยตรง คือ นาย ก. พิจารณาโยกย้ายผู้จำหน่ายอิสระที่แนะนำไว้เดิมแต่แรก คือ นาย A. พร้อมผู้จำหน่ายอิสระภายใต้สายงานทั้งหมด (ถ้ามี) ไปต่อสายงานในสายงานของตนเองได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ นาย ก. จะต้องยื่นเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไป โดยระยะเวลาในการร้องเรียนจะต้องไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่เกิดข้อขัดแย้ง
14.2 ภายใต้เงื่อนไขและประเด็นดังตัวอย่างผังการต่อสายงานในข้อ 14.1 ดังนั้น นาย ข. และนาย ค. ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายอิสระของบริษัทฯ มีพฤติกรรมจงใจและมีเจตนาละเมิดต่อกฎจรรยาบรรณของบริษัทฯ อันจะนำไปสู่มาตรการลงโทษในฐานพยายามเพื่อชักชวน ขู่บังคับ เสนอสิ่งจูงใจ หรือโดยวิธีการใดๆ เพื่อสนับสนุนหรือให้ความหวังแก่ นาย A. โดยมี นาย ก. เป็นผู้แนะนำโดยตรงอยู่แล้ว เพื่อให้ นาย A. ไปสมัครสายงานตนเองการกระทำในลักษณะดังกล่าวนาย ข. และ นาย ค. จะมีความผิดฐาน “ชักชวนผู้จำหน่ายอิสระให้ย้ายสายงาน” บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษ 2 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและหักค่าตอบแทน (รายได้) จาก ผู้จำหน่ายอิสระผู้กระทำความผิด คือ นาย ข. หรือ นาย ค. แล้วแต่กรณีไปชดใช้ให้กับ นาย ก. ผู้เสียผลประโยชน์เท่ากับจำนวนหน่วยที่เกิดขึ้นจริงภายใต้สายงานของ นาย A. โดยจ่ายคืนหน่วยละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบถ้วน โดยให้ถือการพิจารณาตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด ตัวอย่าง บริษัทฯ ทำการตรวจสอบพบว่าภายใต้สายงานของ นาย A. ในวันที่ทำการตรวจสอบมีสายงานเกิดขึ้นทั้งหมด 50 หน่วย ค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ให้ คือ 1,000 x 50 = 50,000 บาท บริษัทฯ จะหักรายได้ของ นาย ข. หรือ นาย ค. แล้วแต่กรณี ชดใช้ให้กับ นาย ก. จนกว่าจะครบ 50,000 บาท
ระดับที่ 2 จากตัวอย่างข้างต้น หากผู้จำหน่ายอิสระคนเดิมกระทำความผิดเกิดขึ้นในลักษณะเช่นเดียวกับกรณีที่เคยถูกลงโทษตามระดับที่ 1 มาแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้จำหน่ายอิสระและตัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากทางบริษัทฯ ตามแผนงาน โดยห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจและบริษัทฯ เป็นเวลา 1 ปี เมื่อครบเวลา 1 ปี นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศเพิกถอนจากการเป็น ผู้จำหน่ายอิสระ จึงจะสามารถกลับมาสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระใหม่ได้ และให้ถือการพิจารณาตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
จึงจะสามารถยื่นความประสงค์กับบริษัทฯ ในการลาออกจากสายงานเดิมได้ และต้องใช้เวลาอีก 120 วันในการดำเนินการ เพื่อที่จะสมัครเข้ามาเป็นผู้จำหน่ายอิสระใหม่ในสายงานใหม่ได้
16.1 สมาชิกผู้จำ หน่ายอิสระที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นและไม่มีการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สามารถยื่นเรื่องลาออกได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอัพไลน์
16.2 บริษัทฯจะดำเนินการพิจารณาภายใน 7 วัน
16.3 ผู้จำหน่ายอิสระที่มีการสมัครสมาชิก สั่งซื้อสินค้าและมีรายได้(ค่าคอมมิชชั่น) ไม่เกิน 1 ปี สามารถยื่นเรื่องลาออกได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับคำรับรองจากอัพไลน์ภายในสายงาน (องค์กร) ของตน บริษัทฯจะดำเนินการตรวจเอกสารภายใน 7 วัน หลังจากนั้นจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ 120 วัน (Resign) และเมื่อพ้นกำหนดแล้ว บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบเป็น Retire ถือว่าการลาออกมีผลสมบูรณ์ ผู้จำหน่ายอิสระจึงจะสามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้ ในกรณีที่อัพไลน์ผู้แนะนำปฏิเสธการลาออกหรือไม่ทำคำรับรองการลาออกให้ผู้จำหน่ายอิสระที่ประสงค์จะลาออก บริษัทฯ ใช้เกณฑ์การพิจารณา 120 วัน ถือว่าการลาออกเป็นที่สุด
16.4 ในกรณีที่ผู้จำหน่ายอิสระท่านใดพาผู้มุ่งหวังมาลงทะเบียน แต่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก ผู้จำหน่ายอิสระของบริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หลังจากวันที่ได้ลงทะเบียนแล้ว 30 วัน หากมี ผู้จำหน่ายอิสระท่านอื่นมาชักชวน หรือแนะนำให้สมัครเป็นสมาชิก ผู้จำหน่ายอิสระในสายงานอื่น ผู้มุ่งหวังสามารถสมัครเป็นสมาชิกผู้จำหน่าย อิสระในสายงานนั้น
16.5 ในกรณีที่สมัครเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระของบริษัทฯแล้ว แต่ยังไม่เป็น GOLD หากประสงค์จะลาออกจากการเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ สามารถยื่นเรื่องลาออกได้ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้สมัครเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระของบริษัทฯ
กล่าวคือ การต่อองค์กรแบบจัดตั้งเรียงแบบไม่เป็นธรรมชาติ หรือเป็นการเรียงองค์กรที่มีลักษณะระดมเครือข่ายเฉพาะกลุ่มโดยไม่กระจายสู่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่า ผู้จำหน่ายอิสระท่านใดกระทำการสร้างองค์กรในลักษณะดังกล่าว บริษัทฯ สามารถบอกเลิกสัญญาและตัดสิทธิ์การรับผลตอบแทนจากบริษัทได้ทันที
ดังนั้นหากมีผู้จำหน่ายอิสระกระทำการละเมิด บริษัทจะทำการลงโทษดังต่อไปนี้
18.1 สำหรับผู้จำหน่ายอิสระเก่าที่มีศูนย์ธุรกิจมากกว่า 15 ศูนย์ หากศูนย์ธุรกิจใดของตนก็ตามไม่อยู่ภายใต้สายงาน (องค์กร) ของตน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตัดสิทธิความเป็นเจ้าของสิทธิ์/หรือยกเลิกการใช้ประโยชน์จากรหัสนั้น โดยทางบริษัทฯ จะยึดจากการลงรหัสศูนย์ธุรกิจครั้งแรกเป็นหลัก
18.2 ผู้จำหน่ายอิสระท่านใด ที่มีการทำสองสายงาน ทางบริษัทฯจะดำเนินการระงับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือค่าตอบแทน และ/หรือ ผลประโยชน์อันจะพึงได้รับจากบริษัทฯ (Suspend) ทันที
18.3 อัพไลน์หรือแม่ทีมที่แย่งสายงานของดาวน์ไลน์ หรือแนะนำ ชักชวนให้มีการทำสองสายงาน อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎจรรยาบรรณของ บริษัทฯ อัพไลน์หรือแม่ทีมผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการลงรหัสสมาชิกใหม่ที่ถูกต้องให้แก่ดาวน์ไลน์ที่ตนแนะนำและสายงานภายใต้ดาวน์ไลน์ผู้นั้นทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด (หน่วยละ 1,000 บาท) ทั้งนี้ ให้ถือว่าการพิจารณาของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
จะต้องปฏิบัติเงื่อนไขดังต่อไปนี้
19.1 ผู้โอนสิทธิ์และผู้รับโอนสิทธิ์จะต้องมีความเกี่ยวพันกันเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
19.2 กรณีที่ผู้โอนสิทธิ์ถึงแก่กรรม และมิได้ระบุผู้รับผลประโยชน์เอาไว้หรือไม่มีผู้รับผลประโยชน์ บริษัทฯ จะโอนสิทธิ์ในกรณีดังกล่าวได้ต่อเมื่อมีคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกแล้วเท่านั้น
19.3 การโอนสิทธิ์สามารถโอนต่อไปได้อีกไม่เกิน 3 ครั้ง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของทางบริษัทฯ เท่านั้น
19.4 บริษัทฯจะดำเนินการพิจารณาภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับเอกสารนั้นแล้ว (กฎจรรยาบรรณเดิม 30 วัน) ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อหรือโอนสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน จึงจะสามารถโอนสิทธิประโยชน์ต่างๆได้
20.1 สมาชิกที่มีรหัสมากกว่าหนึ่งรหัสขึ้นไป สามารถขายรหัสสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระของตนเองให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยรหัสที่จะทำการขายนั้นจะต้องไม่ใช่รหัสสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระที่ขึ้นตำแหน่ง Manager, Director และ President แล้ว และไม่มีสายงานด้านล่างขององค์กร
20.2 การซื้อขายรหัสสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระกระทำได้เฉพาะ อัพไลน์เท่านั้น ที่สามารถทำการซื้อรหัสสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระของดาวน์ไลน์ภายใต้สายงาน (องค์กร) ของตนได้ เว้นแต่มีข้อตกลงกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน
20.3 รหัสสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระใดที่มีการทำสายงานภายใต้องค์กรของตนข้างเดียว โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นและไม่มีการสั่งซื้อสินค้าเกิน 1 ปีขึ้นไป สามารถทำการซื้อขายรหัสสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระได้
20.4 รหัสสมาชิกที่มีรายได้ (ค่าคอมมิชชั่น) หรือผลประโยชน์ร่วมกัน และมีสมาชิกภายใต้สายงาน (องค์กร) จะทำการขายได้เฉพาะอัพไลน์ที่สูงขึ้นไปตามลำดับ
20.5 การขายรหัสสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระให้กับบุคคลภายนอก ที่ไม่เคยทำสายงานกับบริษัทฯมาก่อน รหัสที่มีการขายนั้นจะต้องไม่มีสายงานภายใต้ (องค์กร) หรือหากมีสายงานภายใต้ (องค์กร) จะต้องไม่มี รายได้ (ค่าคอมมิชชั่น) และไม่มีการสั่งซื้อสินค้าในรหัสนั้นเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป
20.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกรณีที่ผู้จำหน่ายอิสระมีรหัสสมาชิก ผู้จำหน่ายอิสระมากกว่า 15 รหัส ไม่สามารถทำการซื้อ หรือเพิ่มชื่อร่วมกับรหัสสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระอื่นได้
20.7 บริษัทฯจะดำเนินการพิจารณาภายใน 30 วัน
ซึ่งมีลักษณะการทำธุรกิจในเชิงแข่งขันกัน หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบการ กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการยกเลิกสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระและงดการจ่ายค่าตอบแทนทันที และให้ถือการพิจารณาตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด แต่มีข้อยกเว้นในกรณีที่สิ้นสุดสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระของบริษัทขายตรงอื่นแล้ว จะสามารถสมัครเข้ามาเป็นผู้จำหน่ายอิสระใหม่ได้ตามเงื่อนไขดังนี้
21.1 หากเคยทำธุรกิจกับบริษัทขายตรงอื่นมาก่อนแล้วมาสมัครทำ ธุรกิจ กับบริษัทฯ ในภายหลัง จะต้องปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณของ บริษัทฯ โดยไม่มี ข้อแม้ใดๆ
21.2 ผู้จำหน่ายอิสระที่บริษัทฯ ได้ทำการยกเลิกสถานภาพ การเป็นผู้จำหน่ายอิสระ สามารถสมัครเข้ามาเป็นผู้จำหน่ายอิสระใหม่ได้เมื่อครบเวลา 1 ปี โดยนับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศยกเลิกสถานภาพการเป็น ผู้จำหน่ายอิสระ
21.3 สำหรับวิทยากรเมื่อกระทำความผิดในกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ ให้พ้นสภาพการเป็นวิทยากรทันทีโดยบริษัทฯ จะมีประกาศแจ้งการพ้นสภาพ และเมื่อครบเวลา 120 วันเป็นอย่างน้อยโดยนับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศ จึงจะสามารถกลับมาร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ได้อีกครั้ง
โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการโฆษณาใดๆ ที่ ผู้จำหน่ายอิสระดำเนินการเองทุกกรณี และบริษัทฯ มีมาตรการลงโทษตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ขั้นที่ 2 ตัดค่าตอบแทนตามสมควรแก่กรณี
ขั้นที่ 3 ยกเลิกสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระ และหากการกระทำของผู้จำหน่ายอิสระท่านนั้นมีผลกระทบต่อการขยายงานของบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามสมควรแก่กรณี
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้จำหน่ายอิสระเมื่อรับเงินค่าสมัครและเงินค่าซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายอิสระใหม่แล้วจะต้องรีบนำเงินค่าสมัครและค่าซื้อสินค้าไปชำระต่อบริษัทฯ เพื่อกำหนดเลขที่ให้กับผู้จำหน่ายอิสระต่อไป หากผู้จำหน่ายอิสระท่านนั้นไม่นำเงินไปชำระที่บริษัทฯ และมีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือพยานบุคคลปรากฏเป็นที่แน่ชัด บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและหักเงินค่าตอบแทนของ ผู้จำหน่ายอิสระนั้นๆ ตามมูลค่าจริงโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
ขั้นที่ 2 หากผู้จำหน่ายอิสระดังกล่าวมีการกระทำผิดกฎจรรยาบรรณในกรณีเช่นเดียวกันอีกซึ่งเคยถูกลงโทษตามขั้นที่ 1 มาแล้วจะถูกยกเลิกสถานภาพจากการเป็นผู้จำหน่ายอิสระทันที โดยห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจและบริษัทฯ เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงอีกด้วย
สมาชิกสามารถยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งไปที่ฝ่ายดูแลประสานงานผู้จำหน่ายอิสระได้ทันที
หากผู้จำหน่ายอิสระท่านใดทำการละเมิดกฎ จรรยาบรรณข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ มีสิทธิจะพิจารณาดำเนินการลงโทษได้ตั้งแต่การตักเตือนจนถึงการยกเลิกสถานภาพจากการเป็นผู้จำหน่ายอิสระของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
และบริษัทฯ มีมาตรการลงโทษตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ขั้นที่ 2 ตัดค่าตอบแทนตามสมควรแก่กรณี
ขั้นที่ 3 ยกเลิกสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระ และหากการกระทำของผู้จำหน่ายอิสระท่านนั้นมีผลกระทบต่อการขยายงานของบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามสมควรแก่กรณี
บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ขั้นที่ 2 ตัดค่าตอบแทนตามสมควรแก่กรณี
ขั้นที่ 3 ยกเลิกสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระ และหากมีผลกระทบต่อการขยายงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามสมควรแก่กรณี และต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 120 วัน โดยนับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศยกเลิกสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระจึงจะสามารถสมัครเข้าเป็นผู้จำหน่ายอิสระได้อีกครั้ง
หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิ์ที่จะได้รับผลตอบแทน และจะมีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทฯ ออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้จำหน่ายอิสระท่านนั้น และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งนั้น