การได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จำหน่ายอิสระ

ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและมีความสามารถตามกฎหมายในวันที่ยื่นใบสมัคร รวมทั้งยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่มีสถานภาพเป็นผู้จำหน่ายอิสระของบริษัท ในกรณีผู้จำหน่ายอิสระ ซึ่งเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะสมัครเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระของบริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องอยู่ภายใต้สายงานของมารดาเท่านั้นผู้จำหน่ายอิสระที่เป็นสามีภรรยากันจะต้องอยู่ภายใต้สายงาน เดียวกันเท่านั้น หากภายหลังบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ารหัสสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระที่เป็นสามีภรรยาใด อยู่คนละสายงานกัน บริษัทฯ จะ ดำเนินการตัดสิทธิความเป็นเจ้าของสิทธิ์/หรือยกเลิกการใช้ประโยชน์จากรหัสนั้น โดยทางบริษัทฯ จะยึดจากการลงรหัสศูนย์ธุรกิจครั้งแรกเป็นหลัก
2.1 ผู้ที่จะขอเข้าร่วมรหัสสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ จะต้องมีความ เกี่ยวพันกันเป็น บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย เท่านั้น
2.2 ผู้จำหน่ายอิสระในตำแหน่ง Manager , Director, President ไม่สามารถรับรองหรือยืนยันความสัมพันธ์ตามข้อ (2.1) ได้
2.3 การขอเข้าร่วมรหัส ในกรณีที่ดาวไลน์จะขอเข้าร่วมรหัสกับอัพ ไลน์ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่เป็นอัพไลน์ทุก คน เช่น ในกรณีที่บิดาเป็นอัพไลน์ และบุตรเป็นดาวไลน์ลึกลงไปเกิน 4 ชั้น ขึ้นไป บุตรต้องการเข้าร่วมรหัสกับบิดา บุตรจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ เป็นอัพไลน์ทุกคนจนถึงชั้นบิดา โดยต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
   2.3.1 หนังสือให้ความยินยอมจากอัพไลน์
   2.3.2 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม ภายหลังที่ยื่นเอกสารตามข้อ (2.3.1) และ (2.3.2) ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาภายใน 7 วัน
การสมัครจะมีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทฯ ให้การยอมรับแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แต่ผู้เดียวในการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการสมัครเป็นตัวแทน จำหน่าย สำหรับข้อตกลงที่บริษัทฯ ได้ให้การยอมรับแล้วนั้น มีผลให้ผู้สมัคร มีสถานภาพเป็นผู้จำหน่ายอิสระรวมทั้งมีสิทธิที่จะขายผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมใน แผนจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ด้วย
รวมทั้งยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการที่ บริษัทฯกำหนด หากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามตามเงื่อนไขดังกล่าว ผู้สมัคร ยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้สมัครได้ทันที โดยไม่มีเงื่อนไข

หากผู้สมัคร ต้องการที่จะรักษาสถานภาพการเป็นผู้จำหน่ายอิสระให้ต่อเนื่อง จะต้อง ทำการต่ออายุสัญญาก่อนวันสิ้นอายุสัญญาตามข้อตกลงนี้ หรือ ผู้สมัคร ได้มีการบริโภคหรือขายผลิตภัณฑ์ในทีมงานของตนเองในแผนใดก็ได้ของ บริษัทอย่างน้อย 1 ครั้ง (การต่ออายุการเป็นผู้จำหน่ายอิสระนี้จะมีค่าใช้ จ่ายเพียงค่าเอกสารเท่านั้น) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์แต่ ผู้เดียวและโดยสิ้นเชิง ในการพิจารณาที่จะปฏิเสธการต่ออายุของผู้จำหน่ายอิสระและอาจจะ เพิกถอนการต่ออายุโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ของผู้จำหน่ายอิสระนั้นเป็นไปในทาง ตรงข้ามกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้จำหน่ายอิสระโดยรวม หรือฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อ หนึ่งและไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องจนเป็นที่พอใจของบริษัทฯ
ผู้สมัคร ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฏหมายหรือ ระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของตนเอง นอกจากนี้ ผู้สมัคร ไม่มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่เป็นการผูกมัดบริษัทฯ ไม่สามารถก่อหนี้ใดๆ รวมทั้งไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ
จะต้องเป็นรายได้ที่เกิดมาจากการ บริโภคหรือการขายผลิตภัณฑ์แก่บุคคลภายนอกเป็นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีค่า ตอบแทนใดๆ เกี่ยวกับรายได้ ผลกำไร หรือความสำเร็จที่จะได้รับนอก เหนือจากแผนการจ่ายผลตอบแทนตามแผนการตลาด และพึงให้การ รับรองได้ว่าจะไม่มีผู้ใดไม่ว่าจะเป็นบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายอิสระอื่นใดให้ คำรับรองเช่นว่านั้นได้
ผู้สมัครไม่ต้องสั่ง ซื้อสินค้าใดๆ นอกจากการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร เป็นผู้จำหน่าย อิสระเท่านั้น จากนั้นหากผู้สมัครต้องการผลตอบแทนจากแผนการตลาด ของบริษัทฯ ก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของแผนการตลาดของบริษัทฯ
โดยไม่ได้รับการ ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ อนึ่ง การอนุมัติให้โอน ย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนมือนี้เป็นดุลพินิจของ บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
นับจากวันที่สมัครโดยยินยอมที่จะสละสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ ได้รับจากทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะคืนค่าสมัครให้ 90% ของมูลค่าสมัคร ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นความจำนงขอคืนสิทธิ์การเป็นผู้จำหน่ายอิสระ และจะต้องนำชุดคู่มือดำเนินธุรกิจมาคืนบริษัทและนำใบเสร็จรับเงินมา แสดงทุกครั้งด้วย มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าสมัครให้
โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทฯ โดยตรง
เพื่อตรวจสอบว่า เป็นการถึงซึ่งคุณสมบัติที่จะได้รับเกียรติรางวัลดังกล่าวนั้นอย่างถูกต้อง และผู้รับได้ปฏิบัติตามกฎและจรรยาบรรณทุกประการและปฏิบัติตนเป็น ผู้จำหน่ายอิสระที่ดี
นับจากวัน ที่ซื้อผลิตภัณฑ์โดยบริษัทฯ จะคืนเงินให้ตามมูลค่าที่ได้หักค่าผลตอบแทน จากแผนการตลาดแล้วภายใน 15 วันนับจากวันคืนสินค้า และต้องนำหลัก ฐานใบเสร็จรับเงินมาแสดงทุกครั้งด้วย